Allmänna villkor för företagskunder

(gäller f.r.o.m. 2022-09-14)

1. OMFÅNG OCH TILLÄMPNING

1.1 Dessa Allmänna villkor (”Allmänna villkor”) är tillämpliga på avtal (”Avtal”) mellan 1) Qstar Försäljning Aktiebolag, org. nr 556349-2262, och bolag som från tid till annan är dotterbolag till Qstar Försäljning Aktiebolag (varvid ”Qstar” nedan avser antingen Qstar Försäljning Aktiebolag eller dess dotterbolag) och 2) näringsidkare som köper produkt eller tjänst från Qstar (”Köparen”). De Allmänna villkoren utesluter tillämpning av Köparens eventuella inköpsvillkor eller andra Allmänna villkor som Köparen tillämpar.

1.2 Varje Avtal ingås under förutsättning att Köparen accepterar det som anges i de Allmänna villkoren och de Allmänna villkoren utgör även en integrerad del av orderbekräftelse från Qstar och/eller särskilt skriftligt avtal som ingåtts mellan parterna. Om Qstar och Köparen in- gått särskilt skriftligt avtal avseende köp av produkt eller tjänst, ska vid motstridigheter mellan villkor i sådant avtal och dessa Allmänna villkor, villkoren i det särskilda avtalet inklusive övriga bilagor som hänvisas till i sådant avtal äga företräde framför de Allmänna villkoren.

1.3 Qstars produktsortiment kan komma att genomgå förändringar under avtalstiden. Qstar äger därvid i förhållande till Avtal rätt att exkludera produkt, förändra produkts sammansättning eller ersätta befintlig produkt med ersättningsprodukt. Vid förändring eller ersätt- ning av produkt äger Qstar rätt att justera överenskomna priser.

1.4 Köparen ska meddelas om exkludering av produkt utan dröjsmål. Köparen har efter sådant meddelande rätt att skriftligen säga upp Avtalet med sex (6) månaders uppsägningstid.

1.5 Qstar ska utan dröjsmål meddela Köparen om produktförändringar eller ersättningsprodukter enligt p. 1.3. Med produktförändring avses härvid inte förändring som medför att produkten inte fortsatt kan användas för sitt ändamål.

1.6 Qstar har rätt att ändra dessa Allmänna villkor (Köparen kommer att informeras om eventuella ändringar innan de genomförs antingen via post, e-post, eller på annat lämpligt sätt). Ändringar av de All- männa villkoren träder i kraft trettio (30) dagar efter att Qstar skickat information till Köparen om ändringarna.

2. UPPGIFTER RÖRANDE PRODUKTERNA

2.1 Uppgifter beträffande vikter, tekniska egenskaper eller annan in- formation avseende produkter är endast bindande för Qstar om Qstar och Köparen uttryckligen i skrift kommit överens därom.

3. ANBUD OCH ACCEPT

3.1 Alla offerter som lämnas av Qstar gäller endast under den tidspe- riod som anges i offerten. Om ingen tidsperiod angivits är offerten endast giltig under den dag då offerten lämnades. Bindande avtal uppkommer först när offert har accepterats av Köparen, skriftlig orderbekräftelse lämnats av Qstar eller parterna annars ingått avtal.

3.2 Invändningar mot orderbekräftelse ska framställas av Köparen utan dröjsmål.

3.3 Avtal kan bland annat ingås genom den kundportal som Qstar vid var tid tillhandahåller. Köparen bekräftar härmed och ansvarar för att de personer som Qstar på Köparens begäran ger tillgång till kundpor- talen är obegränsat behöriga att ingå Avtal för Köparens räkning.

4. LEVERANSVILLKOR

4.1 Såvida inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna ska produkt levereras av Qstar ”Ex Works” (enligt vid var tid gällande lydelse av Incoterms). Köparen är ansvarig för att säkerställa att krav avseende transport och dokumentation efterlevs vid lastning, lossning, transport och övrig hantering av produkterna.

5. FÖRSENING

5.1 Qstar ska utan dröjsmål meddela Köparen om det finns anledning att anta att en leverans kan komma att bli försenad.

5.2 Om leveransförsening uppstår på grund av force majeure (se definition i p. 15.115.2), eller av annan orsak utom Qstars kontroll, ska leveranstiden förlängas med tid som med hänsyn till samtliga omständigheter kan anses skälig.

5.3 Om Qstar inte levererar inom avtalad leveranstid eller inom den i p. 5.2 förlängda leveranstiden, har Köparen rätt att därefter genom skriftligt meddelande till Qstar fastställa en skälig slutlig frist för leverans. Om leverans inte sker inom denna slutliga frist, har Köparen rätt att häva Avtalet i berörd del, förutsatt alltid att Qstar är ansvarigt för förseningen och att förseningen medför en väsentlig olägenhet för Köparen.

5.4 Om Avtalet avser successiva leveranser ska varje leverans betrak- tas som fristående. Således har Köparen inte rätt att vid försening av delleverans häva Avtalet i annan del eller i dess helhet.

5.5 Om Köparen häver har Köparen rätt att inom skälig tid, dock senast inom två (2) månader efter det att leverans skulle ha skett enligt p. 5.3 kräva ersättning av Qstar för merkostnad som Köparen visar att Köparen åsamkats till följd av förseningen och som Köparen inte kun- nat undvika. Ersättning till Köparen enligt denna p. 5.5 är begränsad till ett maximalt belopp om tio (10) % av det avtalade priset för den försenade leveransen.

5.6 Under inga förhållanden har Qstar på grund av försening skyl- dighet att ersätta utebliven vinst, förlust av goodwill, förlust av data, bortfall av produktion, skada på grund av stillestånd, följdskador eller indirekt skada i övrigt.

5.7 Om Köparen inte häver Avtalet, är Köparen inte berättigad till någon ersättning i anledning av försening. Vad som sägs i detta avsnitt 5 och bestämmelsen om force majeure reglerar uttömmande Qstars ansvar för försenad leverans och påföljder i anledning därav.

6. SKATTER OCH AVGIFTER

6.1 Alla tillämpliga skatter, avgifter, tull- eller införselavgifter hänförliga till leverans ska betalas av Köparen, om annat inte har avtalats skriftligen.

6.2 Om Köparen önskar åberopa skattebefrielse enligt författning ålig- ger det Köparen att gentemot Qstar i god tid styrka att förutsättning för skattebefrielse föreligger och tillhandahålla Qstar allt erforderligt underlag som kan krävas i detta avseende. Köparen är vidare ansvarigt för att underrätta Qstar om förutsättningar som nu redogjorts för änd- ras och hålla Qstar skadeslöst för felaktig eller bristfällig information el- ler upplysningar. Qstar äger alltid rätt att i efterhand fakturera Köparen på grund av påförd skatt.

7. BETALNING

7.1 Betalning ska erläggas senast i enlighet med avtalade betalningsvillkor. Om särskilda betalningsvillkor inte har avtalats ska betalning erläggas på det förfallodatum som angivits i Qstars faktura eller annars inom tio (10) dagar från fakturadatum. Angivna priser är exklusive mervärdesskatt och utöver priserna ska Köparen erlägga ersättning avseende skatt eller pålaga.

7.2 Vid försenad betalning ska Qstar vara berättigat till dröjsmålsränta enligt avtalade betalningsvillkor. Om sådant villkor inte avtalats ska i stäl- let dröjsmålsränta betalas enligt räntesats som angivits i Qstars faktura eller annars i enlighet med lag. Vid försenad betalning ska ersättning även erläggas för påminnelse- samt inkassoavgift.

7.3 Qstar förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift.

7.4 Om Köparens pris för en tjänst eller produkt är kopplat till att Köparen också använder en eller flera andra tjänster eller produkter har Qstar rätt att ändra Köparens pris för tjänsten eller produkten om Köparen upphör att använda någon eller flera av dess andra tjänster eller produkter.

7.5 Skulle till följd av myndighets, leverantörs eller annan tredje parts beslut eller handling ökad kostnad för Qstar uppkomma på grund av, men inte begränsat till, höjd råvarukostnad, valutaförändring inklusive devalvering eller höjd avgift eller skatt, så äger Qstar rätt att utöver avtalat pris erhålla sådan ytterligare ersättning från Köparen som mot- svarar den förhöjda kostnaden för Qstar. Om avtalat pris kan komma att justeras enligt denna punkt, ska Qstar informera Köparen därom så snart det är möjligt efter att Qstar har fått information om förhållande som orsakar prisjusteringen. Det som nu sagts ska även gälla för det fall en oförutsedd händelse i övrigt medför ökad kostnad för Qstar.

7.6 I den mån produktnoteringar, beräkningsmodeller eller prisperioder som ligger till grund för prissättningen enligt Avtalet skulle ändras eller behöva justeras, så har Qstar rätt att i motsvarande mån justera pro- duktnotering, tillämplig beräkningsmodell eller prisperiod enligt Avtalet.

7.7 Köparen äger inte rätt att kvitta fordran mot Qstars krav på betal- ning för produkt eller tjänst enligt Avtalet.

8. INNEHÅLLANDE AV PRESTATION

8.1 Om det finns det skälig anledning att anta att Köparen inte kommer att fullgöra betalningsskyldighet eller det annars finns anledning att anta att Köparen inte i rätt tid eller på annat sätt kommer att fullgöra avtalad förpliktelse, har Qstar rätt att innehålla eller stoppa leverans eller annan prestation samt att i erforderlig omfattning kräva att god- tagbar säkerhet ställs eller att för-skottsbetalning erläggs.

9. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

9.1 Qstar förbehåller sig äganderätten till levererad produkt till dess att avtalat pris för produkten har erlagts i dess helhet av Köparen.

9.2 Utrustning eller egendom som Qstar tillhandahåller i samband med Avtalet och som monteras på utrustning som tillhör Köparen eller som annars anbringas, monteras eller placeras på eller vid Köparens egendom eller i Köparens besittning ska väl vårdas av Köparen. Köparen ska inte företa någon disposition, vare sig faktisk eller rättslig, som kan medföra att tredje part gör anspråk på Qstars egendom. Egendomen ska omedelbart återlämnas till Qstar vid anfordran.

10. AUTOMATISK PÅFYLLNING

10.1 Om leverans till Köparen sker genom automatgenererad rapportering åligger det, om inte annat avtalats, Köparen att underhålla och säkerställa funktionen på mätutrustning i enlighet med instruktion eller produktblad samt att utan dröjsmål meddela Qstar om det finns anledning att anta att fel föreligger i utrustningen. Qstar friskriver sig från allt ansvar för skada som kan uppkomma på grund av Köparens försummelse i detta avseende.

11. REKLAMATION

11.1 Köparen ska omedelbart vid leverans eller därefter undersöka produkten och utan dröjsmål till Qstar skriftligen reklamera fel eller brist i leverans. Köparen ska anses ha avstått från anspråk mot Qstar i anledning av fel eller brist om inte sådant anspråk framställts skrift- ligen till Qstar senast trettio (30) dagar från leveransdagen och under alla förhållanden som senast inom femton (15) dagar efter att Köparen fått kännedom eller borde ha fått kännedom om felet eller bristen.

11.2 Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet eller bristen yttrat sig.

11.3 Reklamerar inte Köparen på sätt och inom tid som angetts i detta avsnitt 11, förlorar Köparen rätten att göra anspråk gällande på grund av fel eller brist.

12. PRODUKTANSVAR

12.1 Qstar ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av produkt eller tjänst endast om Qstar gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Köparen ska hålla Qstar skadeslöst om Qstar blir skyldigt att utge ersättning till tredje man i anledning av produktskada för vilken Köparen har ansvar.

13. QSTARS ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

13.1 Fel eller brist ska anses föreligga om levererad produkt eller tjänst avviker från skriftligen avtalad specifikation eller kvantitet. Med reservation för de begränsningar som anges i detta avsnitt 13, har Qstar ansvar enligt p. 13.613.8 gentemot Köparen för det fall sådant fel eller brist föreligger.

13.2 Qstar är inte ansvarigt för produkts lämplighet för viss användning eller för något särskilt ändamål.

13.3 Qstar är vidare inte ansvarigt för fel eller brist avseende produkt som orsakats av Köparens olämpliga eller oriktiga användning, lagring eller av att Köparen inte följt instruktion eller information avseende produkten.

13.4 Qstar ansvarar inte heller (såvida inte annat avtalats skriftligen) för skada orsakad av att: den levererade produkten inte är blandbar med en produkt som vid leverans finns i Köparens anläggning; erforderligt utrymme inte finns vid leversanstillfälle; erforderligt överfyllnads- skydd inte finns installerat; brister i Köparens anläggning; Köparen förändrat produkten; information förvanskats; brist uppkommit i kommunikationsutrustning; fel eller brist uppkommer på grund av omständigheter hänförliga till tiden efter det att risken gått över på Köparen.

13.5 Qstar har inte ansvar för och ersätter inte: utebliven vinst; förlust av goodwill; förlust av data; bortfall av produktion; skada på grund av stillestånd; följdskador eller indirekt skada i övrigt.

13.6 Vid fel eller brist ska Qstar alltid ha rätt att företa avhjälpande åtgärd eller omleverans. Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid (innefattandes även sådan tid som åtgår för att utreda reklamation samt påstått fel eller brist) får Köparen i stället kräva prisavdrag motsvarande skillnaden i värde mellan avtalad leverans och faktisk leverans, dock maximalt uppgående till ett belopp som motsvarar tjugo (20) procent av priset för den leverans till vilket felet eller bristen är hänförlig.

13.7 Köparen får, om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid, alternativt häva köpet. Köparens rätt till hävning förutsätter att Köparen kan återbära prestationen väsentligen oförändrad och oförminskad till Qstar. Köparen har vidare inte rätt att häva köpet om Köparen inte inom skälig tid meddelar Qstar att Köparen vill göra sådan påföljd gällande. Köparens rätt till hävning förutsätter vidare (i) att felet eller bristen är av väsentlig betydelse för Köparen, (ii) att Qstar insåg eller borde ha insett detta, samt (iii) att felet innebär att Köparens syfte med köpet är väsentligen förfelat.

13.8 Om Köparen har rätt att häva köpet, har Köparen rätt till ersätt- ning från Qstar för den faktiska direkta och av Köparen styrkta skada som Köparen lidit och som Köparen inte kunnat undvika. Qstars er- sättningsansvar ska dock alltid vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande femton (15) procent av priset för den leverans till vilket felet eller bristen är hänförlig.

13.9 Qstars ersättningsansvar ska vidare under inga förhållanden överstiga en miljon 1 000 000 kr per skadetillfälle. Fel eller brister som är hänförligt till samma omständigheter eller väsentligen samma omständigheter ska härvid för tydlighets skull anses hänförliga till ett och samma skadetillfälle.

13.10 Om Avtalet avser successiva leveranser ska varje leverans betrak- tas som fristående. Således har Köparen inte rätt att vid fel eller brist i delleverans, häva Avtalet i övrigt.

13.11 Ansvarsbegräsningarna i detta avsnitt 13 gäller inte om Qstar har agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst eller om annat skulle följa av tvingande lag.

14. KÖPARENS ANSVAR

14.1 Köparen ska på alla rimliga sätt medverka till att Qstar kan fullgöra sin skyldighet enligt Avtalet. Köparen är härvid bl.a. ansvarigt för att tillse att erforderliga instruktioner och information ges om anlägg- ningskonstruktion, volym och mottagningskapacitet. Köparen är vida- re ansvarig för att säkerställa att krav i författning eller förelägganden från myndighet eller annan tredje part fullt ut efterlevs, innefattande men inte begränsat till säkerhetsföreskrifter och krav enligt certifiering. Köparen erinras om att produkterna kan utgöra s.k. brandfarliga varor enligt tillämplig lagstiftning. Köparen har därvid skyldighet att hantera produkterna med aktsamhet och att inrätta anläggningar och områ- den där produkterna hanteras på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisk och konsekvenser därav. Köparen ansvarar för att anläggningen från tidpunkten för beställningen är iordnings- ställd för mottagande av leverans.

14.2 Köparen ansvarar för att leverans- och lossningsplatsen är tillgänglig för leverans och att cistern är belägen maximalt 30 meter från tankbils uppställningsplats. För leverans av pellets vid avstånd överstigande 15 meter tillkommer dock avgift enligt p. 14.5 och Köparen ansvarar för den ökade risken för finfraktion och smul som uppstår vid längre avstånd än 15 meter. Vidare har Köparen ansvar att tillse att Köparens utrustning är kompatibel med Qstars, att Köparens anläggning i övrigt är lämpad för att ta emot leveransen liksom att all erforderlig aktsamhet iakttagits för att förhindra läckage eller föro- rening. Köparen erinras särskilt om att lösa behållare såsom cisterner ska vara utformade så att farligt övertryck eller undertryck och farlig statisk uppladdning inte uppstår och att ett överfyllningsskydd inte får utgöra enda åtgärd för att förhindra överfyllning. Köparen har vidare ansvar att säkerställa att beställd volym ryms i Köparens anläggning. Vid lodrätt montering av kopplingen till anläggningen ska avståndet från mark vara mellan 130 och 150 cm, medan det vid vågrät montering inte ska överstiga 130 cm.

14.3 Köparen får inte använda lösa behållare för brandfarliga varor såsom cisterner för förvaring av produkterna utan att sådana behållare genomgått typkontroll och åtföljs av typintyg enligt tillämpliga före- skrifter. Köparen ska, på anfordran av Qstar, uppvisa sådant typintyg för Qstar.

14.4 Om köpet avser pellets ansvarar Köparen även för att anläggning- en är väl anpassad och konstruerad för mottagning av pellets genom bulkleverans (bl.a. får inga plaströr eller andra material som kan orsaka statisk elektricitet användas samt att avluftning med minst 200 mm diameter eller motsvarande ska finnas) samt att filter på avluftning inte är igensatta och i övrigt uppfyller krav på tillräcklig genomsläpplighet.

14.5 Om Köparen brister i fullgörande enligt p. 14.114.4 ovan eller kost- nader på grund av hinder som ligger inom Köparens kontroll annars uppstår för Qstar, är Köparen skyldig att ersätta Qstar för kostnad eller annan skada som kan uppkomma för Qstar till följd av försummelsen. Vid leverans av pellets där avståndet från tankbils uppställningsplats till Köparens anläggning överstiger 15 meter tillkommer avgift om 40 kr ex. moms per ton pellets i intervallet 15<25 meter och 100 kr ex. moms per ton pellets över 25 meter.

14.6 I den mån annat inte uttryckligen avtalas eller följer av tvingande lag ska Köparen ensamt anses vara verksamhetsutövare såvitt avser sådan verksamhet som leverans enligt detta Avtal avser eller sker till.

15. FORCE MAJEURE

15.1 Part ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts rimliga kontroll, vilken hindrar eller försvårar leverans (force majeure), intill dess att hindret undanröjts. Part ska emellertid inte på grund av force majeure vara befriad från skyldighet att erlägga betalning för leverans enligt Avtalet.

15.2 Sådana omständigheter som grundar force majeure ska omfatta men inte vara begränsade till råvarubrist, svårigheter och störningar på arbetsmarknaden (inklusive konfliktåtgärder såsom strejk eller lock-out), brand, explosion, jordbävning, storm, översvämning eller annan oförutsedd påverkan av väder, oframkomliga vägar, avbrott i allmänna förbindelser, olyckshändelse, bränsle-, energi-, eller produktbrist, brist på transportmedel, hinder eller avbrott avseende sjöfrakt, sammanbrott eller avbrott i parts utrustning, störningar i lager, fabrik eller annan lokal, import- eller exportrestriktion, tonnagebrist, valutarestriktion, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, förfrågan eller föreläggande från myndighet efter ingåendet av Avtalet, krigs- handling, terrorism, sabotage, epidemi, pandemi, uppror, bojkott, handelssanktion, fel i eller försening av leveranser från underleveran- törer eller råvaruleverantörer som orsakats av någon av ovan nämnda omständigheter eller annan omständighet eller förhållande som ligger utom parts rimliga kontroll.

15.3 Part ska inom skälig tid underrätta den andre parten om force ma- jeure-händelse och hålla denne informerad såvitt avser uppskattning av tid under vilken hindret kan beräknas bestå.

15.4 Om hinder på grund av force majeure föreligger eller rimligtvis kan uppskattas komma att föreligga under en period som överstiger nittio (90) dagar så har den part som inte påverkas av händelsen rätt att med tjugo (20) dagars varsel säga upp Avtalet. Parterna ska härvid inte ha ansvar gentemot varandra på grund av att Avtalet upphört att gälla. Rättigheter och skyldigheter som uppkommit före Avtalets upp- hörande ska för undvikande av missförstånd emellertid inte påverkas av att Avtalet upphör.

16. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

16.1 Alla Qstars immateriella rättigheter samt all Qstars know how är och förblir Qstars exklusiva egendom och ingen bestämmelse i dessa Allmänna villkor ska anses innebära överföring av någon immateriell rättighet eller know how från Qstar till Köparen. Köparen äger inte utan skriftlig licens nyttja immateriella rättigheter eller know how som tillkommer Qstar med äganderätt eller som Qstar nyttjar enligt licens. Köparen äger heller inte i någon mån modifiera, förvanska eller förändra varumärke eller Qstars kännetecken. Köparen ska vidare säkerställa att tredje parts varumärke eller kännetecken inte används på ett sätt som kan förväxlas med Qstars kännetecken.

16.2 Köparen ansvarar för att dennes kommersiella hantering och användning av produkt eller tjänst inte gör intrång i tredje mans imma- teriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, Qstars eventuella licensgivare. Köparen ska ersätta och hålla Qstar skadeslöst vid intrång i Qstars immateriella rättigheter eller för det fall Qstar blir ansvarigt gentemot tredje man på grund av intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

17. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

17.1 Om inte annat har avtalats gäller Avtalet tillsvidare och kan skriftli- gen sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader.

17.2 Parterna har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om: (i) den andra parten i väsentlig mån bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från det att avtalsbrottet påtalats av den andra parten; (ii) den andra parten upprepade gånger bryter mot Av- talet; (iii) den andra parten ställer in sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller rekonstruktionsförfarande, träder i likvidation eller annars kan antas vara på obestånd.

17.3 Qstar har alltid rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om ägarförhållanden eller kontrollen över Köparen direkt eller indirekt förändras på ett sätt som skäligen inte kan godtas eller Köparen helt eller delvis överlåter eller annars ändrar inriktning på sin verksamhet på ett sätt som väsentligt förändrar förutsättningarna för Avtalet.

17.4 Oberoende av om Avtalet sägs upp eller hävs, är Köparen skyldig att ersätta Qstar för fordran samt förlust, kostnad eller skada som uppkommer för Qstar på grund av Köparens avtalsbrott eller omstän- dighet enligt detta avsnitt 17. 17.5 Om Avtalet upphör ska Köparen omedelbart upphöra med användande av utrustning eller annan egendom som tillhör Qstar. Köparen ska vidare på Qstars begäran utan dröjsmål tillställa Qstar all Qstars egendom och dokumentation, såväl materiell som immateriell, som finns hos Köparen.

18. REVISION

18.1 Qstar har rätt att i erforderlig utsträckning och med skäligt varsel få tillträde och tillgång till Köparens egendom samt dokumentation i den mån det skäligen behövs för inspektion, stickprov eller tester för att kontrollera att Köparen följer bestämmelserna i Avtalet. Denna bestämmelse ska inte påverka bevisskyldighet enligt Avtalet inne- fattandes men inte begränsat till skyldighet att bevisa fel, brist eller Köparens skada som i dess helhet åligger Köparen.

19. SEKRETESS

19.1 Parterna förbinder sig att utan begräsning i tiden inte för tredje man avslöja: (i) förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av Avtalet eller förhandlingar parterna emellan i samband med skiljeförfarande eller annat rättsligt förfarande samt; (ii) övrig konfi- dentiell information som part erhåller i samband med Avtalet. Med konfidentiell information avses varje upplysning vare sig av teknisk, kommersiell eller annan art med undantag för information som part kan visa är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt är genom brott från parts sida mot Avtalet.

19.2 Part förbinder sig att tillse att parts anställda eller uppdragstagare inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid part att tillse att de anställda eller uppdragstagare som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information, är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som part själv.

19.3 I den mån Qstar och Köparen har ingått annat avtal som innehåller längre gående sekretessåtagande ska det andra avtalet i sådant avse- ende äga företräde framför bestämmelserna i detta avsnitt 19.

19.4 För tydlighets skull ska vare sig detta avsnitt 19 eller annat avtal mellan Qstar och Köparen hindra Qstar från att lämna uppgift om Köparen såvitt avser firma, identifikationsnummer eller adress, såvida sådan uppgift behövs för att uppfylla åtagande gentemot leverantör eller annan tredje part.

20. ÖVERLÅTELSE

20.1 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättighe- ter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra partens skriftliga godkännande. Qstar har dock rätt att överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag som ingår i samma koncern som Qstar eller till tredje part som förvärvat den verk- samhet som levererar produkt eller tjänst enligt Avtalet, och pantsätta eller överlåta fordringar enligt avtalet till tredje part.

21. PERSONUPPGIFTER

21.1 Qstar är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgif- ter om kontaktpersoner hos företagskunder. Se qstarenergi.se/integritetspolicy för information om Qstars personuppgiftsbehandling. Vid frågor eller synpunkter på behandlingen, kontakta Qstar på tel: 011-28 00 00 eller e-post: info@qstar.se.

22. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

22.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handels- kammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfaran- de ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Norrköping. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

22.2 Qstar ska alltid ha rätt att väcka talan vid allmän domstol beträffande förfallen utebliven betalning, varvid Norrköpings tingsrätt ensam ska vara behörig att som första instans pröva sådan tvist.

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!