Allmänna villkor för privatkunder

(gäller f.r.o.m. 2022-09-14)

1. OMFÅNG OCH TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) utgör del av avtal mellan 1) Qstar Försäljning Aktiebolag, org. nr 556349-2262, och bolag som från tid till annan är dotterbolag till Qstar Försäljning Aktiebolag (varvid ”Qstar” nedan avser antingen Qstar Försäljning Aktiebolag eller dess dotterbolag), och 2) dig (”Kunden”) som köper eldningsolja, pellets, diesel, smörjmedel, övriga kemikaliska produkter eller liknande produkter (”Produkten”) av Qstar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

1.2 Avtalet mellan Qstar och Kunden innehåller de villkor som anges i försäljningsavtalet, de Allmänna villkoren och, vid avbetalningsköp, även standardiserad europeisk kreditinformation (”Kreditinformationen”). De angivna handlingarna benämns gemensamt ”Avtalet”.

2. ALLMÄNT

2.1 Kunden bekräftar och garanterar att Kunden avser att använda Produkten huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Om Produkten huvudsakligen används, eller avses att användas, inom näringsverksamhet, gäller Qstars allmänna villkor för företag i stället för dessa Allmänna villkor.

2.2 Om Kunden ändrar namn eller adress ska Kunden snarast meddela Qstar det. Om Kunden flyttar från den adress dit leverans av Produkten är beställd åligger det Kunden att informera Qstar därom och säga upp Avtalet alternativt meddela Qstar den ändrade leveransadressen. Kunden är betalningsskyldig även för leverans av Produkt som skett till följd av att Kunden varken har uppgett ändrad adress eller sagt upp Avtalet.

3. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

3.1 Vid avbetalningsköp av Produkten gäller som kortast den avtalstid som anges i Kreditinformationen, benämnd ”Kreditavtalets löptid”. Om Avtalet avser delleveranser gäller Avtalet tills vidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Qstars uppsägning ska vara skriftlig och skickas till Kundens senast uppgivna adress.

3.2 Vid kontantköp av Produkten löper inte någon avtalstid, såvida inte Avtalet avser delleveranser, då Avtalet gäller tillsvidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Qstars uppsägning ska vara skriftlig och skickas till Kundens senast uppgivna adress.

3.3 Kunden får när som helst säga upp Avtal som avser Produkt som köpts på avbetalning till omedelbart upphörande genom att betala Kundens återstående skuld till Qstar. Qstar har endast rätt att säga upp Avtal som avser Produkt som köpts på avbetalning under de förutsättningar som anges i p 7.5.4. LEVERANS

4.1 Leverans av Produkt sker endast under Qstars ordinarie arbetstid. Vid överenskommelse om leverans på annan tid debiteras Kunden för uppkomna merkostnader.

4.2 Kunden ansvarar för god framkomlighet till lossningsplatsen, innefattande bärighet för tung lastbil, sandning, snöröjning samt att tillfartsvägen har en vägbredd om minst 3,5 meter och fri höjd om 4 meter (grenfritt). Kunden ansvarar vidare för att leveransplatsen är tillfredsställande uppmärkt. Kunden är betalningsskyldig för merkostnader som uppstår om leverensplatsen inte uppfyller dessa krav.

5. FÖRSENING

5.1 Qstar ska utan dröjsmål meddela Kunden om det finns anledning att anta att en leverans kan komma att bli försenad.

5.2 Om leveransförsening uppstår på grund av force majeure (se definition i p. 11.111.2), eller annan orsak utom Qstars kontroll, ska leveranstiden förlängas med tid som med hänsyn till samtliga omständigheter kan anses skälig.

5.3 Om Avtalet avser successiva leveranser ska varje leverans betraktas som fristående. Således har Kunden inte rätt att vid försening av delleverans häva Avtalet eller göra gällande annan påföljd i annan del eller i dess helhet, såvida inte annat följer av tvingande lag.

6. KONTANTKÖP

6.1 Om särskilda betalningsvillkor inte har avtalats ska betalning för Produkten erläggas inom femton (15) dagar från fakturadatum. Vid delleverans ställs faktura ut i samband med varje leverans.

6.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med lag. Vid försenad betalning har Qstar även rätt till ersättning för dess kostnader för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnader.

6.3 Vid pappersfaktura utgår en avgift om 25 kr/faktura.

7. AVBETALNINGSKÖP

7.1 Vid avbetalningsköp gäller, utöver försäljningsavtalet och de Allmänna villkoren, även Kreditinformationen.

7.2 Den första månadsbetalningen förfaller till betalning enligt faktura, i regel femton (15) dagar efter leveransen av Produkten. Resterande månadsbetalningar förfaller månadsvis med början en månad efter förfallodatum för den första månadsbetalningen.

7.3 Kunden ska betala en kontantinsats som motsvarar 20 % av kontantpriset (om inte högre kontantinsats avtalats) enligt Kreditinformationen. Kontantinsatsen förfaller till betalning samtidigt som den första månadsbetalningen förfaller till betalning enligt p. 7.2.

7.4 Vid betalning sker avräkning först mot förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med lag. Vid försenad betalning har Qstar även rätt till ersättning för dess kostnader för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnader.

7.5 Qstar har rätt att säga upp Avtalet och kräva betalning av Kunden i förtid om:

(1) Kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av kreditfordran,

(2) Kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,

(3) Kunden på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,

(4) säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller

(5) det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Om Qstar vill kräva betalt i förtid enligt (1) – (3) ovan ska Qstar sända ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kunden med en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor. Om Kunden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta före utgången av uppsägningstiden är Kunden inte skyldig att betala i förtid. Om Qstar vill kräva betalt i förtid enligt (4) eller (5) ovan ska Kunden genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställa godtagbar säkerhet för fordran för att undgå skyldighet att erlägga betalning i förtid.

8. INNEHÅLLANDE AV PRESTATION

8.1 Om det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra betalningsskyldighet eller det annars finns anledning att anta att Kunden inte i rätt tid eller på annat sätt kommer att fullgöra avtalad förpliktelse har Qstar rätt att innehålla eller stoppa leverans eller annan prestation samt att i erforderlig omfattning kräva att godtagbar säkerhet ställs eller förskottsbetalning erläggs.

9. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Fel eller brist ska anses föreligga om Produkten avviker från skriftligen avtalad specifikation eller kvantitet eller annars är behäftad med fel enligt tvingande lag.

9.2 Vid fel i Produkten ska Kunden reklamera inom skälig tid efter att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Om Kunden önskar reklamera Produkten ska kontakt snarast tas med Qstar. Meddelande som lämnas till Qstar om reklamation inom två (2) månader från att Kunden märkt eller borde ha märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

9.3 Qstar är inte ansvarigt för Produkts lämplighet för viss användning eller för något särskilt ändamål.

9.4 Qstar är inte ansvarigt för fel eller brist avseende Produkt som orsakats av Kundens olämpliga eller oriktiga användning, lagring eller av att Kunden inte följt instruktion eller information avseende Produkten.

9.5 Qstar ansvarar inte (såvida inte annat avtalats skriftligen) för skada orsakad av att: Produkten inte är blandbar med en produkt som vid leverans finns i Kundens anläggning, erforderligt utrymme inte finns vid leversanstillfälle, erforderligt överfyllnadsskydd inte finns installerat, brister i Kundens anläggning, Kunden förändrat Produkten, information förvanskats, brist uppkommit i kommunikationsutrustning, fel eller brist uppkommer på grund av omständigheter hänförliga till tiden efter det att risken för Produkten gått över på Kunden.

9.6 Om Avtalet avser successiva leveranser ska varje leverans betraktas som fristående. Således har Kunden inte rätt att vid fel eller brist i delleverans häva Avtalet eller göra gällande annan påföljd i annan del eller i dess helhet, såvida inte annat följer av tvingande lag.

10. KUNDENS ANSVAR

10.1 Kunden ska på alla rimliga sätt medverka till att Qstar kan fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Kunden är härvid bl.a. ansvarig för att tillse att erforderliga instruktioner och information ges om anläggningskonstruktion, volym samt mottagningskapacitet. Kunden är vidare ansvarig för att säkerställa att krav i författning eller förelägganden från myndighet eller annan tredje part fullt ut efterlevs, innefattande men inte begränsat till säkerhetsföreskrifter och krav enligt certifiering, i den mån inte annat följer av tvingande lag. Kunden erinras om att Produkten kan utgöra en s.k. brandfarlig vara enligt tillämplig lagstiftning. Kunden har därvid skyldighet att hantera Produkten med aktsamhet och att inrätta anläggningar och områden där Produkten hanteras på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisk och konsekvenser därav. Kunden ansvarar för att anläggningen från tidpunkten för beställningen är iordningsställd för mottagande av leverans.

10.2 Kunden ansvarar för att leverans- och lossningsplatsen är tillgänglig för leverans och att cistern är belägen maximalt 30 meter från tankbils uppställningsplats. För leverans av pellets vid avstånd överstigande 15 meter tillkommer dock avgift enligt p. 10.5 och Kunden ansvarar för den ökade risken för finfraktion och smul som uppstår vid längre avstånd än 15 meter. Vidare har Kunden ansvar för att tillse att Kundens utrustning är kompatibel med Qstars, att Kundens anläggningi övrigt är lämpad för att ta emot leveransen liksom att all erforderlig aktsamhet iakttagits för att förhindra läckage eller förorening. Kunden erinras särskilt om att lösa behållare såsom cisterner ska vara utformade så att farligt övertryck eller undertryck och farlig statisk uppladdning inte uppstår och att ett överfyllningsskydd inte får utgöra enda åtgärd för att förhindra överfyllning. Kunden har ansvar för att säkerställa att beställd volym ryms i Kundens anläggning. Vid lodrätt montering av kopplingen till anläggningen ska avståndet från mark vara mellan 130 och 150 cm, medan det vid vågrät montering inte ska överstiga 130 cm.

10.3 Kunden får inte använda lösa behållare för brandfarliga varor såsom cisterner för förvaring av Produkten utan att sådana behållare genomgått typkontroll och åtföljs av typintyg enligt tillämpliga föreskrifter. Kunden ska, på anfordran av Qstar, uppvisa sådant typintyg för Qstar.

10.4 Om köpet avser pellets ansvarar Kunden även för att anläggningen är väl anpassad och konstruerad för mottagning av pellets genom bulkleverans (bl.a. får inga plaströr eller andra material som kan orsaka statisk elektricitet användas samt att avluftning med minst 200 mm diameter eller motsvarande ska finnas) samt att filter på avluftning inte är igensatta och i övrigt uppfyller krav på tillräcklig genomsläpplighet.

10.5 Om Kunden brister i fullgörande enligt p. 10.110.4 ovan eller kostnader på grund av hinder som ligger inom Kundens kontroll annars uppstår för Qstar, är Kunden skyldig att ersätta Qstar för kostnad eller annan skada som kan uppkomma för Qstar till följd av försummelsen.Vid leverans av pellets där avståndet från tankbils uppställningsplats till Kundens anläggning överstiger 15 meter tillkommer avgift om 50 kr/ton pellets i intervallet 15<25 meter och 125 kr/ton pellets över 25 meter.

10.6 I den mån annat inte uttryckligen avtalas eller följer av tvingande lag ska Kunden ensam anses vara verksamhetsutövare såvitt avser sådan verksamhet som leverans enligt detta Avtal avser eller sker till.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Part ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts rimliga kontroll, vilken hindrar eller försvårar leverans (force majeure), intill dess att hindret undanröjts. Part ska emellertid inte på grund av force majeure vara befriad från skyldighet att erlägga betalning för leverans enligt Avtalet.

11.2 Sådana omständigheter som grundar force majeure ska omfatta men inte vara begränsade till råvarubrist, svårigheter och störningar på arbetsmarknaden (inklusive konfliktåtgärder såsom strejk eller lock-out), brand, explosion, jordbävning, storm, översvämning eller annan oförutsedd påverkan av väder, oframkomliga vägar, avbrott i allmänna förbindelser, olyckshändelse, bränsle-, energi-, eller produktbrist, brist på transportmedel, hinder eller avbrott avseende sjöfrakt, sammanbrott eller avbrott i parts utrustning, störningar i lager, fabrik eller annan lokal, import- eller exportrestriktion, tonnagebrist, valutarestriktion, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, förfrågan eller föreläggande från myndighet efter ingåendet av Avtalet, krigshandling, terrorism, sabotage, epidemi, pandemi, uppror, bojkott, handelssanktion, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller råvaruleverantörer som orsakats av någon av ovan nämnda omständigheter eller annan omständighet eller förhållande som ligger utom parts rimliga kontroll.

11.3 Part ska inom skälig tid underrätta den andre parten om force majeure-händelse och hålla denne informerad såvitt avser uppskattning av tid under vilken hindret kan beräknas bestå.

11.4 Om hinder på grund av force majeure föreligger eller rimligtvis kan uppskattas komma att föreligga under en period som överstiger nittio (90) dagar så har den part som inte påverkas av händelsen rätt att med tjugo (20) dagars varsel säga upp Avtalet. Parterna ska härvid inte ha ansvar gentemot varandra på grund av att Avtalet upphört att gälla. Rättigheter och skyldigheter som uppkommit före Avtalets upphörande ska för undvikande av missförstånd inte påverkas av att Avtalet upphör.

12. ÖVERLÅTELSE

12.1 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra partens skriftliga godkännande. Qstar har dock rätt att överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag som ingår i samma koncern som Qstar eller till tredje part som förvärvat den verksamhet som levererar Produkten enligt Avtalet samt vidare pantsätta eller överlåta fordringar enligt Avtalet till tredje part.

13. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

13.1 Qstar har rätt att säga upp Avtal till omedelbart upphörande (dock med beaktan av p. 7.5 vid avbetalningsköp) om

a) Kunden försätts i konkurs, har inställt sina betalningar eller annars är eller skäligen kan förväntas komma på obestånd; eller

b) Kunden har begått väsentligt avtalsbrott, varvid utebliven betalning alltid ska betraktas som ett väsentligt avtalsbrott, och rättelse inte sker inom tio (10) vardagar efter skriftligt meddelande från Qstar.

14. PERSONUPPGIFTER

14.1 Qstar är ansvarig för behandling av Kundens personuppgifter. Ta del av vår integritetspolicy på qstarenergi.se/integritetspolicy. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av person-uppgifter kan du alltid kontakta oss.

15. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

15.1 Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige enligt rättegångsbalkens regler med tillämpning av svensk lag.

KONTAKTA QSTAR
  • Qstar Försäljning Aktiebolag
  • Org. nr: 556349-2262
  • Postadress: Box 633, 601 14 Norrköping
  • Besöksadress: Spårgatan 5, 602 23 Norrköping
  • Telefon: 011-28 00 00
  • E-post: info@qstar.se

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!