Information till kunder

Qstar Försäljning Aktiebolag värnar om din personliga integritet. Vi arbetar för att alltid hantera och skydda dina personuppgifter på bästa sätt, enligt gällande lagar och bestämmelser.

Information till privatkunder om Qstars behandling av personuppgifter


Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter). 

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som görs med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.  

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring och att invända mot att vi kartlägger dina köpvanor. Om du har lämnat ditt samtycke till att få erbjudanden från Qstars affärspartners kan du alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. 

Det är en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig som kund att 
du lämnar dina personuppgifter till oss. 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten). 


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Ändamål med Qstars behandlingRättslig grund 
Fullgöra avtal med dig, genom att t.ex. genomföra beställningar och leverera produkter Avtalsenlig förpliktelse
Genomföra kreditprövning och möjliggöra användning av tankkortAvtalsenlig förpliktelse
Dokumentera, administrera och följa upp historik kring avtalsrelationen Avtalsenlig förpliktelse
Hantera klagomål och tillhandahålla kundserviceAvtalsenlig förpliktelse och berättigat intresse
Administration av betaltransaktioner Avtalsenlig förpliktelse
Planera och utveckla verksamhetenBerättigat intresse
Marknadsföring av egna produkter och tjänsterBerättigat intresse
Marknadsföring av andras produkter och tjänsterSamtycke
Dokumentera verksamheten, exempelvis goodwill, säkerhet m.m.Berättigat intresse och rättslig förpliktelse
Dokumentera administration av försäkringsärendenBerättigat intresse och rättslig förpliktelse
SystemadministrationBerättigat intresse
Dokumentera uppfyllelse av krav på relevanta certifieringar samt uppvisa regelefterlevnadBerättigat intresse och rättslig förpliktelse
Fullgöra bokföringsskyldighet enligt lag, kreditgivningskrav enligt lag samt andra krav enligt lagRättslig förpliktelse
SäkerhetsändamålBerättigat intresse och rättslig förpliktelse
Rapportera och hantera incidenter, exempelvis olyckor eller skadeåverkan Berättigat intresse och rättslig förpliktelse samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (för behandling av särskilda kategorier av personuppgifter)
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråkBerättigat intresse
Marknadsföring till dig

Vi kan som sagt behandla dina personuppgifter för att marknadsföra våra och andras produkter och tjänster. Behandlingen kan innebära att vi kartlägger dina köpvanor på våra stationer (s.k. profilering) för att kunna erbjuda dig individuellt anpassade förmåner och information om näraliggande stationer. Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring och att invända mot profilering genom att kontakta oss. 


Inspelning av telefonsamtal  

Telefonsamtal som du har med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år.


Vilka personuppgifter om dig behandlar vi? 

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, exempelvis: 

  • namn, kontaktuppgifter och personnummer, 
  • offentliga namn- och adressuppgifter som rör dig från Creditsafe i Sverige AB, Vainu Sweden AB och/eller motsvarande upplysningsföretag, för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta, 
  • köp- och betalningsinformation,  
  • bild, video- och ljudupptagning, 
  • körkortsuppgifter,  
  • fordonsuppgifter,   
  • uppgifter om hälsa i samband med stationsövervakning och eventuell incidentrapportering, och  
  • uppgifter om din inkomst och skuldhistorik från Creditsafe i Sverige AB, Vainu Sweden AB och/eller motsvarande kreditupplysningsföretag, dock endast för att kunna bedöma om förutsättningar finns för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Detta gäller inte för bankkortskunder med Cardivationavtal (digitala kvitton). 

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Qstar kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ. 

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information). 


Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med dig och som längst i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid. 

« Tillbaka till integritetspolicy

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!